Zápis do 1. tříd 2019/2020

na naší škole:

1.DUBNA 2019 OD 12 DO 18 HOD.

2.DUBNA 2019 OD 12 DO 17 HOD.

(v přízemí pavilónu B), vstup bude označen.

Kliknutím na obrázek si můžete prohlédnout prezentaci školy.

 

 

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě první třídy, které budou naplněny maximálně celkem do počtu 48 žáků.

Průběh zápisu:

 • vyplnění zápisního lístku a žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, zaměstnanec školy zkontroluje údaje a zákonný zástupce oba dokumenty  podepíše
 • učitel orientačně  posoudí školní zralost dítěte na připravených zábavných stanovištích (max. 20 minut)
 • zákonný zástupce bude informován o výsledku zápisu a postupu, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji

Pokud se  nemůžete  v uvedeném termínu k zápisu dostavit, je možné domluvit si náhradní termín.

Desatero pro rodiče – informace o tom, jak může do doby zahájení povinné školní docházky zákonný zástupce pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

K zápisu s sebou přineste:

 • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
 • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky

Každé dítě obdrží u zápisu jedinečné číslo správního řízení, podle kterého zjistí na webových stránkách školy a na seznamu na úřední desce školy, zda bylo dítě přijato.  Rozhodnutí se rodičům nezasílá. Seznam bude zveřejněn po ukončení správního řízení.

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

Dokládá se:

 • žádost o odklad,
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
 • doporučující posouzení  odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad a mají dvě příslušná doporučení, nebude se dítě přijímat, rodiče požádají o odklad, vyplní formulář žádosti o odklad, zápisní lístek se musí vypsat.   Hodnotící kritéria:

 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2018 mělo odloženou povinnou školní docházku 4 body
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2018 nemělo odloženou povinnou školní docházku 3 body
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu (1. a 2.4.2019) žákem školy 2 bod
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu 1 bod

Pravidla hodnocení:     Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 75 dětí. V minulosti naše škola přijala vždy všechny uchazeče.

V případě rovnosti bodů na 48.  a 49. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jako má žádost na 48. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady a učitelky prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

 

 

 

 

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI