Nadační fond dětí při ZŠ Ukrajinská

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že škola nemůže žákům financovat některé aktivity, zejména odměny za soutěže, organizování kulturních a společenských akcí pro děti, apod., byl v srpnu r. 2015 založen pracovníky školy Nadační fond dětí při ZŠ Ukrajinská.

K uskutečnění cílů budeme přijímat finanční dary ve výši 400 Kč na žáka. Finanční dary, prosím, předávejte třídnímu učiteli.

Na požádání bude rodičům na finanční dar vystavena darovací smlouva (uveďte údaje potřebné k sepsání darovací smlouvy – jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště).

Vážíme si Vaší podpory a předem děkujeme.

Vzhledem k tomu, že škola nemůže žákům financovat některé aktivity, zejména odměny za soutěže, organizování kulturních a společenských akcí pro děti, apod., byl v srpnu r. 2015 založen pracovníky školy Nadační fond dětí při ZŠ Ukrajinská s tímto cílem:

 1. Nadační fond je zřízen za účelem plnění obecně prospěšných humanitních cílů ve prospěch žáků ZŠ Ukrajinská 1533 a modernizaci jejich výchovně vzdělávacího procesu.
 2. K dosažení uvedeného cíle bude nadační fond soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadačního fondu, rozvíjet vzájemnou spolupráci rodičů, sponzorů a dalších subjektů spolupracujících se školou.
 3. Postupné zdokonalování, zlepšování a modernizace výchovně-vzdělávacího procesu a estetizace školy.
 4. Prostředků nadačního fondu bude využíváno na organizování kulturních, sportovních a společenských akcí, zaměřených k dalšímu rozšíření duchovních a morálních vlastností a hodnot žáků, na podporu iniciativy, reprezentaci školy a studijní výsledky žáků.
 5. Na náhrady cestovních výdajů těch, kteří vykonávají práci pro nadační fond, a to podle platných předpisů na základě vyúčtování předloženého předsedovi nebo místopředsedovi nadačního fondu.
 6. Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 10 % nadačního jmění nebo majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.

Zakladateli nadačního fondu jsou:

 1. Mgr. Hana Hojgrová,
 2. Mgr. Yvonne Lovászová,
 3. Mgr. Michal Varmus

Bilance NF za školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám předkládáme finanční bilanci Nadačního fondu za školní rok 2019/2020. Největším výdajem bylo vzhledem k nárůstu počtu žáků na 2. stupni dokoupení šatních skříněk pro druhý stupeň. Kvůli přerušení prezenční výuky odpadlo také spousta školních akcí, které chtěl NF financovat a zůstal tak na účtu větší obnos, než s kterým jsme počítali. I proto jsme se rozhodli snížit příspěvek NF na tento školní rok o 50 % a budeme tak tedy vybírat 200,- na žáka. Tyto prostředky bychom chtěli, kromě financování školních akci, soutěží apod. použít na nákup šatních skříněk pro část 1. stupně.

Děkujeme Vám za spolupráci a finanční příspěvky Nadačnímu fondu.

 

Příjmy:

·         Příjem z darů 76200
·         Zůstatek ze šk. Roku 2018/2019 52700,68
·         vstupné ván. Jarmark 1884
·         doplatky na akce 600
 

·         celkem

131384,68

Výdaje:

·         Recitační soutěž 883
·         Konverzační odpoledne 1428
·         Dárky Mikuláš 7079
·         Materiál na vánoční jarmark, vánoční besídky, pohoštění 3775
·         Školní družina 5000
·         školní družina zdravověda 1290
·         Lyžařský kurz 700
·         Odměny pro žáky za soutěže – různé 90
·         Den dětí – atrakce, materiál, sladkosti 2480
·         šatní skříňky 11458,7
·         Doprava do OZO 5600
·         škola v přírodě 998
·         ván. Turnaj ve vybíjené a florbalu 447
·         Poplatky bance 6034
 

·         výdaje celkem

47262,7
Zůstatek 84121,98

Bilance NF za školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s finanční bilancí NF za školní rok 2018/2019.

V následujícím školním roce 2019/2020 se zaměříme, na financování školních akcí a soutěží pro děti a také bychom chtěli našetřit do budoucna na školní skříňky pro 4. a 5. ročník.

V letošním školním roce budeme opět vybírat částku 400,- na žáka do konce listopadu, které mohou děti nosit svým třídním učitelům a nově také na žádost poslat na účet po přidělení variabilního čísla.

Tímto Vám všem ještě jednou děkujeme za finanční dary věnované NF.

Předpokládaný příjem z darů 78560
zůstatek 10578,68
Doprodej vod 560
sběr 10352
vstupné ván. Jarmark 1284
doplatky na akce 2145
úrok
příjmy celkem 103479,68
Recitační soutěž 1572
Konverzační odpoledne 706
Den čarodějnic 676
Pasování prvňáčků 499
Den otevřených dveří + zápis 644
Dárky Mikuláš 4647
Materiál na vánoční jarmark, vánoční besídky, pohoštění 7185
Školní družina 4999
školní družina kouzelník 5000
materiál na velikonoční dílny 168
Lyžařský kurz 640
Poplatky bance 4814,32
Školní Hvězdička 2298
Odměny pro žáky za soutěže – různé 400
Den dětí – atrakce, materiál, sladkosti 9471
Doprava na projektové vyučování/ výlet pro redakci Sovičky 2984
škola v přírodě 939
ván. Turnaj ve vybíjené a florbalu 468
Pro vycházející žáky 1908
Projektový den 100 let republiky 546
výdaje celkem 50564,32
zůstatek 52915,36

Bilance za 1. pol. šk. roku 2017/2018 a plány do dalšího pololetí

Vážení rodiče, rády bychom Vás seznámili s prací a finanční bilancí Nadačního fondu za 1. pololetí školního roku 2018/2019 a taktéž Vás informovali s plány v 2. pololetí.

V prvním pololetí vybral NF od žáků dary v hodnotě 78 710,-, čímž všem rodičům velmi děkujeme. Dále získal NF 1284,- za dobrovolné vstupné na vánočním jarmarku.

V prvním pololetí školní roku 2018/2019 Nadační fond opět přispěl na spoustu akcí pořádaných na naší škole, které bychom v této míře bez finanční pomoci NF nemohli uskutečnit. Konkrétně se jednalo o tyto akce:

A především se nám podařilo realizovat vybudování šatních skříní pro druhý stupeň

http://www.zsukrajinska.cz/nove-satny-na-2-stupni/

Taktéž budeme finančně podporovat další akce, které se budou na naší škole konat.

Konkrétně se jedná o tyto akce:

 • odměny na lyžařský výlet,
 • odměny pro žáky na Školní hvězdičce,
 • konverzační odpoledne,
 • Den čarodějnic
 • a také Den dětí

Ještě jednou moc děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům za  finanční dary a spolupráci v 1. pololetí a těšíme se na další akce pořádané v 2. pololetí.

Bilance NF za školní rok 2017/2018 a předběžný rozpočet na školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s finanční bilancí NF za školní rok 2017/2018. Největším výdajem za tento školní rok byl nákup šatních skříní pro 2. stupeň.  Po 3 letech existence NF se nám podařilo našetřit díky Vaším darům dostatečnou částku a umožnit tak žákům využívat komfortnější a především bezpečnější šatny. Poděkovat musíme taktéž vedení školy, které za nemalých nákladů upravilo prostor šaten tak, aby zde mohly být skříně instalovány.

Níže také uvádíme předběžný rozpočet na školní rok 2018/2019, ve které bychom se chtěli zaměřit především na financování školních akcí a soutěží pro děti.

Tímto Vám všem ještě jednou děkujeme za finanční dary věnované NF.

Příjmy:
·         fin. dary od rodičů 79550,-
·         doplatky na akce 2640,-
·         vstupné vánoční jarmark 1403,-
·         doprodej pitíček a tatranek 595,-
·         sběr papíru 11802,-

 

Zůstatek z r. 2015/2016:                                                       38674,-

Zůstatek z r. 2016/2017:                                                         40188,-

Celkové příjmy za šk. rok 2017/2018:                                     95990,-

 

Výdaje:
·         dárky pro děti Mikuláš 6921,-
·         odměny pro děti šd 5068,-
·         vánoční jarmark 3895,-
·         poplatek bance 3779,-
·         odměny turnaj ve vybíjené a florbalu 526,-
·         odměny na recit. Soutěž /1. a 2. st./ 1470,-
·         odměny za účast ve vědomostních soutěžích 1100,-
·         odměny účastníkům lyžáku 456,-
·         Den otevřených dveří – sladkosti pro děti a pomáhající žáky 495,-
·         Hvězdička 2416,-
·         materiál na velikonoční jarmark 629,-
·         pohoštění na konverzační odpoledne 838,-
·         atrakce Den dětí 8500,-
·         razítka a pohoštění na Den dětí 5453,-
·         odměny za sběrovou soutěž 1011,-
·         škola v přírodě – odměny pro děti 598,-
·         šatní skříňky 118719,-
·         rozloučení s deváťáky 2400,-

Celkové výdaje za období 2017/2018:                                164274,-

Celkový zůstatek NF:                                                         10578,68,-

 

Rozpočet  Nadačního fondu ZŠ Ukrajinská na rok 2018/2019
        Plán
Předpokládaný příjem z darů 75000
Fin. dar na fotbalové dresy
Sběr podzim 2018
vstupné ván. Jarmark
doplatky na akce
úrok
zůstatek z r. 2017-2018 10578,68,-
příjmy celkem 85578,68,-
Recitační soutěž 1500
Konverzační odpoledne 1200
Den čarodějnic 1000
Pasování prvňáčků 500
Den otevřených dveří + zápis 500
Dárky Mikuláš 3500
Materiál na vánoční jarmark, vánoční besídky, pohoštění 7000
Školní družina 5000
školní družina kouzelník 5000
materiál na velikonoční dílny 2000
Provoz – kancelářské vybavení 200
Lyžařský kurz 1000
Poplatky bance 3500
Školní Hvězdička 2500
Odměny pro žáky za soutěže – různé 5000
Den dětí 15000
Doprava na projektové vyučování/ výlet pro redakci Sovičky 3000
Sponzorování sovice v ZOO 5000
Odměny za sběrové akce 3000
Odměna časopis 1000
Rezerva na šatní skříňky pro každého žáka
škola v přírodě 1500
ván. Turnaj ve vybíjené a florbalu 500
Pro vycházející žáky 2000
Předpokládané výdaje celkem  

     70400,-

Bilance za 1. pol. šk. roku 2017/2018 a plány do dalšího pololetí

Vážení rodiče, rády bychom Vás seznámili s prací a finanční bilancí Nadačního fondu za 1. pololetí školního roku 2017/2018 a taktéž Vás informovali s plány v 2. pololetí.

V prvním pololetí vybral NF od žáků dary v hodnotě 79 000,-, čímž všem rodičům velmi děkujeme. Dále získal NF 1403,- za dobrovolné vstupné na vánočním jarmarku.

V prvním pololetí školní roku 2017/2018 Nadační fond opět přispěl na spoustu akcí pořádaných na naší škole, které bychom v této míře bez finanční pomoci NF nemohli uskutčnit. Konkrétně se jednalo o tyto akce:

Ve druhém pololetí bychom rádi začali realizovat vybudování šatních skříní pro druhý stupeň, což bude finančně nejnáročnější investice.

Taktéž budeme finančně podporovat další akce, které se budou na naší škole konat.

Konkrétně se jedná o tyto akce:

 • odměny na lyžařský výlet,
 • odměny pro žáky na Školní hvězdičce,
 • konverzační odpoledne,
 • Den čarodějnic
 • a také Den dětí, na který chystáme pro děti překvapení, které jistě všechny děti potěší

Ještě jednou moc děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům za  finanční dary a spolupráci v 1. pololetí a těšíme se na další akce pořádané v 2. pololetí.

Bilance NF za školní rok 2016/2017

Příjmy:

·         Příjem z darů   72730,-
·         Fin. dar GFK   1200,-
·         Fin. dar na fotbalové dresy   8000,-
·         Sběr podzím 2016  8676,-

·         Doplatky na akce 2017   970,-

·         Doplatky na akce 2017 3450,-

·         Celkové příjmy za šk. rok 2016/2017:   95027,-

Výdaje:

·         Knihy na Hvězdičku     582,-
·         odměny dětem škol.družiny na 2016-2017   5000,-
·         sladkosti pro vystupující na akademii    995,-
·         pitíčka pro vystupující na akademii  2018,-
·         vánoční ozdoby  310,-
·         pohoštění na vánoční jarmark  543,-
·         materiál na výrobky na vánoční jarmark  4180,-
·         odměny za sběr  1472,-
·         dárky k Mikuláši 3845,-
·         odměny recitační soutěž I. st. 484,-
·         odměna soutěže – OČJ, fotbal, pěvecká soutěž, zeměpis 1192,-
·         odměny na lyžák  572,-
·         odměny rec. Soutěž II. st.  699,-
·         odměny žákům za pomoc u Dne otevř. Dveří  338,-
·         odměny dětem k zápisu  200,-
·         odměny žákům na Hvězdičku – ocenění a vystupující  891,-
·         sběrové soutěže, papír, recyklohraní  952,-
·         odměny konverzační odpoledne  1217,-
·         odměny Den čarodějnic  2087,-
·         vstupenky do kina ke Dni dětí   14007,-
·         závěrečné posezení pro 9.r.  1500,-
·         Výlet do ZOO pro redakční radu škol. Časopisu  480,-
·         fotbalové dresy z fin. daru   5265,-
·         Sponzorování sovice sněžné   5000,-

·         Celkové výdaje za období 2016/2017: 54839,-

Zůstatek z r. 2015/2016: 38674,-

Zůstatek z r. 2016/2017: 40188,-

Celkový zůstatek NF: 78862,-

 

Přehled čerpání fin. prostředků Nadačního fondu ZŠ Ukrajinská
školní rok 2015/2016
vklad v hotovosti 100
dary od rodičů 78000
dar Mephacentrum 3000
dar SRPŠ 39
úrok 2,11
Ozdravné pobyty 2.,3.,4. a 5. tříd -3160 sladkosti, jízda na koních, exkurze do 30 Kč na žáka
recitační soutěž -1215 čokotyčinky, lízátka, tofifee, ovocné karamely, čokolády, II. stupeň knihy 8 ks)
konverzační odpoledne -1037 pohoštění – pití, delissa – pro každého účastníka
Den čarodějnic -913 bonbony, sladkosti, II. stupeň dorty
pasování prvňáčků -543 fidorky, pití
dárky Mikuláš -3346 3864 + 202 adventní kalendář, pendrek, svíčky   (z toho za 111 cibule, brambory, citrony), doplatek žáků 720
materiál na vánoční jarmark -4202 materiál na tvorbu a pohoštění pro rodiče na vánoční jarmark 1-5 tř. cca 500 na třídu
školní družina -3000 bonbony, oplatky na odměny celodružinév akce v šd – celý škol. rok
velikonoční dílny -503 listové těsto, droždí, cukr, mouka, Hera, džem – na velikonoční pečení
Den otevřených dveří -345 marilka a pití pro návštěvníky dne otevřených dveří – děti
tiskopisy -148 příjmové a výdajové doklady
lyžařský kurz -831 skittles, BonPari, Milka, čokolády
poplatky bance -930
srážková daň z úroku -0,06
školní Hvězdička -2143 1095 knihy, 780 čokolády, 268 pizza
odměny sběr víček -398 milky
odměny Recyklohraní -376 drobné školní potřeby
odměny za sběr papíru -2396 dárková poukázka, drobné školní potřeby, bonbony, knihy
Den dětí -11520 12558 filmové představení , 480 lízátka, 1518 doplatek žáků
Doprava na projektové vyučování -2500 doprava žáků do ZOO 1. třídy, 3. B, 5. B
adopce sovice sněžní v ZOO -500 adopce sovice sněžní
Majetek -2461 míč a síť na volejbal
38674,05
Zůstatky
pokladna 6963
účet 31711,05
38674,05
Rozpočet Nadačního fondu ZŠ Ukrajinská na rok 2016-2017
Předpokládaný příjem z darů 75000
úrok 5
zůstatek z r. 2015-2016 38674,05
příjmy celkem 113679,1
Recitační soutěž 1500
Konverzační odpoledne 1200
Den čarodějnic 1000
Pasování prvňáčků 500
Dárky Mikuláš 3500
Materiál na vánoční jarmark, vánoční besídky 7000
Školní družina 5000
materiál na velikonoční dílny 2000
Den otevřených dveří 500
Tiskopisy 500
Lyžařský kurz 1000
Poplatky bance 1000
Školní Hvězdička 2000
Odměny pro žáky za soutěže 5000
Den dětí – film, sladkosti 15000
Doprava na projektové vyučování 3000
Sponzorování sovice v ZOO 5000
Odměny za sběrové akce 3000
Rezerva na šatní skříňky pro každého žáka 30000
výdaje celkem 87700
Odměny, drobné dárečky – jedná se většinou o drobné sladkosti, knihy, školní a výtvarné potřeby j

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI