Speciální třídy

3. dubna 2024 od 14 do 17 hodin

Informace k zápisu do 1. speciálních tříd

 

pro děti s dg. PAS zřízené podle § 16, odst. 9 zákona 561/2004 Sb., školského zákona.

Podmínkou pro zařazení dítěte do speciální třídy je písemná žádost zákonného zástupce  a doporučení školského poradenského zařízení.

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena max. 1 třída a budou přijaty maximálně 4 děti.

Kritéria přijetí do speciální třídy:

Do naplnění kapacity 4 žáků  přijímáme

 • Děti, které se zúčastnily motivační části a byla posouzena jejich školní připravenost – max. 15 bodů
 • doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do speciální třídy pro žáky s dg. PAS – max 10 bodů
 • Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem ZŠ Ukrajinská – max. 10 bodů

 

Celkem lze dosáhnout 35 bodů.

 Pravidla hodnocení:

Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání do speciálních tříd pro děti s dg. PAS budou přiděleny body podle výše uvedených hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy mohou být přijaty maximálně první 4 děti. V případě rovnosti bodů na 4. a 5. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jakou má žádost na 4. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady, a učitelky speciální třídy. Na losování budou přizváni emailem i zákonní zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

Den otevřených dveří 
Základní škola Ukrajinská 1533/13, škola s dlouholetou tradicí ve vzdělávání žáků s PAS.

Základní škola Ukrajinská nabízí možnost vzdělávání dětí s PAS ve třídách zřízených dle §16 školského zákona na prvním stupni základní školy. V průběhu vzdělávání jsou žáci postupně integrováni do hodin anglického jazyka a dalších předmětů v běžných třídách tak, aby při přestupu na druhý stupeň měli žáci možnost se plně zařadit do běžného proudu vzdělávání. Vzdělávání na prvním stupni je uskutečňováno dle stejného vzdělávacího programu jako vzdělávání v běžných třídách a se stejnými cíli a výstupy. V průběhu výuky je kladem důraz na individualitu, osobitost, potřeby a možnosti jednotlivých žáků.

Škola se věnuje vzdělávání žáků s PAS již od roku 2004 a za tuto dobu má již mnoho úspěšných absolventů obou stupňů. Někteří naši žáci s úspěchem vystudovali jak střední, tak i vysokou školu.

Co nabízíme:

 • Vzdělávání žáků s PAS v třídách zřízených dle §16 ŠZ, v kolektivu max. 6 dětí, vedené speciálním pedagogem a asistentem pedagoga
 • Vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu s postupnou integrací žáků do běžných tříd dle jejich možností a dovedností. Příprava žáků na přechod do běžného proudu vzdělávání na druhém stupni základní školy.
 • Individuální přístup a respekt k potřebám jednotlivých žáků
 • Výuku dle požadavků metodiky strukturovaného učení
 • Úpravu výukového prostředí a časového rozvrhu dle možností a potřeb žáků
 • Speciální pomůcky a moderní technologie využívané při výuce, interaktivní tabule, tablety, notebooky
 • Didaktické pomůcky a hry
 • Školní družinu
 • Relaxační místnost – snoezelen
 • Kroužky
 • Úzkou spolupráci s odborníky z SPC, PPP a dalšími, školským poradenským zařízením

Přijďte se k nám podívat, paní učitelky i paní asistentky se na vás těší.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI