Výchovný poradce

Tuto funkci vykonává: Mgr. Yvonne Lovászová

Kontakt: 596 965 640, 725 059 624, e-mail: yvonne.lovaszova@zsukrajinska.cz

Konzultační hodiny: Pondělí 14:00 – 15:30 Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín konzultace s rodiči a žáky.

 • VP nabízí, do jeho pracovní náplně patří například tyto činnosti:
 • Vede přehled integrovaných žáků, podílí se na zpracování potřebné dokumentace.
 • Koordinuje poskytování poradenských služeb, informuje o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů.
 • Spolupracuje s pedagogickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, se středisky výchovné péče.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole.
 • Sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita,…) a navrhuje nápravná opatření.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR.
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.
 • Eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce.
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 • Účastní se jednání výchovné komise. Výchovná komise je poradní orgán ředitele školy. Na jednání výchovné komise se zvou rodiče problémových žáků, u kterých přes udělená výchovná opatření nedošlo ke zlepšení, a problémoví rodiče. Výchovná komise je obvykle posledním pokusem školy řešit potíže s žáky nebo rodiči, než se obrátí na další orgány (sociální odbor, policii,…). Z jednání výchovné komise se pořizuje zápis, který rodiče podepisují. Slouží jako doklad o jednání s rodiči. Obrátí-li se škola o pomoc na sociální odbor, je zpravidla požadován doklad, jakým způsobem byli rodiče informováni ze strany školy. 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI