ŠD pro rodiče

Vedoucí školní družiny: Miroslava Janíková, tel. 702 219 465

Motto ŠD: „HRA NENÍ ZTRÁTA ČASU“

Za čím si stojíme

KOMUNIKACE  + DOSTUPNOST + OTEVŘENOST + TVOŘIVOST + INTEGRACE =

          = ROZVOJ SCHOPNOSTÍ, PODPORA POZNÁVÁNÍ, PREVENCE A  SOUDRŽNOST VE VZTAZÍCH 

 

Souhrnné informace k platbě

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině platná od 1. 9. 2022: 150,- Kč měsíčně.

Splatnost úplaty:

  • Měsíční výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte ve školní družině.
  • Úplata se hradí Základní škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizaci na její bankovní účet č. 153330/5500, a to poštovní poukázkou typu A nebo jiným typem bezhotovostní platby (převodním příkazem).
  • Nutné je uvedení celého jména dítěte a variabilního symbolu přiděleného dítěti ekonomkou školy. Ve výjimečných případech lze platbu uhradit i v pokladně ZŠ.
  • Úhradu lze zaplatit na období delší než 1 měsíc, maximálně však na období jednoho školního roku.
  • V případě prodlení s placením úplaty za daný měsíc si bude škola účtovat penále z prodlení ve výši 1,- Kč za každý den prodlení od 1. dne následujícího po měsíci, v němž se docházka uskutečnila.
  • V případě trvalého ukončení pobytu dítěte ve školní družině bude plátci vrácena ta část zaplacené úplaty, která připadá na již zaplacené celé měsíce, kdy dítě už nebude školní družinu navštěvovat.
  • Vrácení přeplacené úplaty bude provedeno na základě písemné žádosti plátce doručené Základní škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizaci (tiskopis žádosti je k dispozici u ekonomky školy).
  • Kromě měsíční platby za zájmové vzdělávání je nutné zvlášť uhradit také stravné za obědy a pitný režim.

Družina se představuje

     Školní družina je umístěna v samostatné budově a každé oddělení má svou samostatnou místnost (ve dvou jsou nainstalovány interaktivní tabule). Děti 4. a 5. jsou  umístěny v hlavní budově školy v 1.patře na pavilonu B. Děti ze třídy Montessori jsou umístěné ve 2. poschodí pav. S.  Děti navštěvují tělocvičnu a dle počasí také školní hřiště.  Celodružinové akce budou pořádány dle aktuální epidemické situace.

    V souladu se ŠVP školní družiny jsou u dětí rozvíjeny aktivity výtvarné, estetické, společenskovědní, zdravotní, dopravní, hudební, přírodovědné, sportovní a tělovýchovné. Paní vychovatelky pracují s dětmi na základě celoročních plánů výchovných činností. Ty se individuálně realizují v jednotlivých odděleních. V rámci přirozené integrace a k podpoře týmové práce se děti mohou navštěvovat a hrát i v dalších odděleních.. Výhodou je možnost navštěvování školních odpoledních kroužků v rámci pobytu dětí ve školní družině (dítě je odvedeno vyučujícím do kroužku a přivedeno zpět do ŠD).

     Provoz ve školní družině je od 6.00 do 8.00 hod. a od 11.30 do 16.30 hod. Ranní provoz zajišťuje jedna vychovatelka, v 7.45 hod. odvádí děti do hlavní budovy ZŠ.

     Zápis do školní družiny je nutné každoročně opakovat. V červnu dochází k formálnímu ukončení docházky dítěte do ŠD a v době zápisu  je třeba docházku na další školní rok opět obnovit přihlášením dítěte do ŠD a vyplněním zápisního lístku.

Formulář ke stažení – zde

     Na začátku docházky obdrží děti deníčky, ve kterých jsou uvedeny veškeré údaje pro rodiče (důležitá telefonní čísla, vzor omluvenky, údaje o odchodech a podmínky uvolňování dětí z družiny, hygienické potřeby, časové údaje týkající se pobytu na školním hřišti a v tělocvičně). Telefonická žádost rodičů neumožňuje uvolnění dítěte ze školní družiny. To lze pouze na základě písemné omluvenky.

     V případě porušování školního řádu, neplacení úhrady za zájmové vzdělávání, neomluvené absence, při agresivitě či opakované a soustavné neukázněnosti může ředitel školy zahájit řízení o vyloučení ze ŠD.

     Děti mají v družině zajištěný pitný režim. Čipové karty na oběd jsou majetkem dětí, paní vychovatelky za ně nezodpovídají. V době nepřítomnosti dítěte odhlašují obědy rodiče.

S dětmi pracují tyto paní vychovatelky:

I. oddělení –   Kateřina Čápová

II. oddělení –  Miroslava Janíková , vedoucí vychovatelka

III. oddělení –  Bc. Barbora Bukovská

IV. oddělení – Ivana Bartusková

V. oddělení –  Nora Herzogová

VI. oddělení – Montessori – Miloslava Jurečková

VII. oddělení – Eva Šiblová

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI