Zápis do Montessori třídy

aktualizováno 22. 3. 2023
5. dubna 2023 od 12:00 do 18:00 hod. 

Kritéria přijetí do třídy s prvky Montessori:

Do naplnění kapacity 20 žáků přijímáme

 1. Děti, které se u nás ve škole zúčastnily motivační části a byla posouzena jejich školní připravenost  získávají         max. 15 bodů. V žádné  z těchto kategorii školní připravenosti  by dítě nemělo být hodnoceno nulou. 

   

  Posouzení školní připravenosti

  Vada řeči

  0 – NEKOMUNIKUJE

  1 – TĚŽKÁ VADA

  2 – MÍRNÁ VADA

  3 – BEZ VADY

  Slovní zásoba, vyjadřování

  0

  1

  2

  3

  Znalosti (barvy, čísla, pohádky …)

  0

  1

  2

  3

  Sociální zralost (chování, vystupování, samostatnost, soustředěnost, důslednost …)

  0

  1

  2

  3

  Kresba

  0

  1

  2

  3

 2. Děti, které absolvovaly Montessori třídu na MŠ Ukrajinská 1530. ANO –  15 bodů, NE 0 bodů 
 3. Děti, které se aktivně účastnily u nás ve škole Montessori kurzů pro předškoláky – ANO – 10 bodů, NE 0 bodů
 4. Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem ZŠ Ukrajinská – ANO – 10 bodů, NE 0 bodů
 5. Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem Montessori třídy na ZŠ Ukrajinská – ANO – 10 bodů, NE 0 bodů
 6. Podpora kontinuity Montessori vzdělávání. Děti, které absolvovaly Montessori  předškolní vzdělávání v jiném zařízení (k zápisu přineste s sebou osvědčení nebo potvrzení o absolvování kurzu v jiném zařízení)  – ANO – 10 bodů, NE 0 bodů

Celkem lze dosáhnout 70 bodů.

 

 Pravidla hodnocení:

Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání do tříd s prvky Montessori budou přiděleny body podle výše uvedených hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 20 dětí. V případě rovnosti bodů na 20. a 21. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jakou má žádost na 20. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady, zástupce spolku Montessori Poruba a učitelky prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zákonní zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

Den otevřených dveří 

 

Montessori výuka – krátké video o Montessori výuce  (pozor, je z roku 2022)

Výuka s Montessori prvky na ZŠ Ukrajinská první dvojročí (1.a 2. ročník) pro školní rok 2022/2023

Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

„…vzdělávání není něco, co dělá učitel, ale je to přirozený proces, který probíhá samovolně v každé lidské bytosti. Jeho podstatou není naslouchání slovům, ale praktická zkušenost, kterou jedinec získává při aktivním působení na své okolí. Úkolem učitele tedy není mluvit, nýbrž promyslet a připravit takový sled motivačních prvků, který by děti vedl ke spontánnímu vstřebávání vědomostí a osvojování dovedností ve speciálním, pro ně připraveném prostředí.“

Hlavní zásady Montessori pedagogiky, které chceme uplatňovat:

 • Heterogenní prostředí třídy – děti mají postupem času možnost si odžít pozici nejmladšího, prostředního i nejstaršího. Takového uspořádání usnadňuje práci učiteli, protože děti často upřednostňují radu od staršího spolužáka než učitele, který může občas radit více, než dítě vyžaduje. Vytváří se prostor pro kooperaci. Starší děti mohou vysvětlit látku mladším, a tím si sami zopakovat a upevnit učivo. Ve věkově smíšeném prostředí může dítě, které je v nějaké oblasti oproti svým vrstevníkům napřed či pozadu, najít partnery mezi staršími či mladšími dětmi. Starší děti si zároveň prostřednictvím pomoci mladším rozvíjejí soucit a pečovatelské schopnosti. Celkově se děti vzájemně obohacují, rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se ohleduplnosti, trpělivosti a toleranci.
 • Připravené prostředí třídy – má podněcovat a povzbuzovat k aktivitě, pomáhat dětem si zafixovat správné návyky. Děti se v připraveném prostředí snadněji učí být samostatné a zodpovědné. Montessori pomůcky pomáhají dětem pochopit matematické a jazykové problémy pomoci smyslů, rozvíjejí je po všech stránkách.
 • Osobnost učitele – učitel je průvodce dítěte za poznáním světa a sebe sama. Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku. Učitel práci dětí organizuje, ale zároveň akceptuje svobodu, podporuje a udržuje nadšení, sleduje dětskou činnost, neomezuje pohyb a získávání zkušeností (avšak v určitých mezích). Vede děti k respektu a úctě nejen k sobě, ale také k druhým, k dospělým a k prostředí, které jej obklopuje. Cesta k vhodnému chování dítěte vede přes společné vytváření pravidel pro soužití ve třídě i ve škole.
 • Celostní učení – je jednotou tělesného a duševního potenciálu. Při vzdělávání jsou zapojeny všechny smysly. Děti se učí přemýšlet v souvislostech od konkrétního k abstraktnímu a propojovat své zkušenosti s novými podněty. Aktivity jsou dávány do logických souvislostí tak, aby se tělesné i duševní složky prolínaly v procesu učení.
 • Třístupňová výuka – výklad a prezentace nového učiva se provádí ve třech po sobě jdoucích fázích, díky kterým dojde ke komplexnímu pochopení látky: 1. pojmenování učitelem, 2. znovupoznání, 3. aktivní ovládání.
 • Práce s pochvalou – učitel nehodnotí a neposuzuje, ale povzbuzuje a podporuje dítě k zdravému sebehodnocení. Každé dítě potřebuje pocit jistoty, bezpečí, úspěšnosti, pozornosti a sebeuspokojení ze své práce. Pochvala se využívá zvláště u nejistých dětí tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé.
 • Práce s chybou – vědomí toho, že můžeme udělat chybu a sami ji bez cizí pomoci kontrolovat, je jednou z největších vymožeností psychické svobody. Dětem je předáván pozitivní postoj k chybě. To, že každá chyba se dá odhalit a napravit, jim přináší více samostatnosti a jistoty. Chybu pak vnímají jako užitečnou součást řešení problému a zdroj nových poznatků.
 • Systém hodnocení – dobře odvedená práce je tou největší odměnou. Děti jsou hodnoceny slovně. Montessori systém není založen na vzájemném srovnávání dětí, ale na sledování pokroků každého dítěte. Učitel popisuje jeho osobní úspěchy i to, co se dítěti nepodařilo

 Rozdíly v přístupu ve výuce na naší škole: 

Klasická výuka Montessori Výuka s prvky Montessori (ZŠ Ukrajinská)
• připravené prostředí třídy
• Montessori pomůcky
• připravené prostředí školy – kuchyňka, učebna kosmické výchovy, možnost výuky na chodbě
• připravené prostředí třídy
• Montessori pomůcky
• takového prostředí dosáhneme od školního roku 2025/26, kdy se uvolní celý pavilon na ZŠ Ukrajinské
• 30–40 dětí ve třídě • 15–24 dětí ve třídě
• nepoužívá učebnice a pracovní sešity
• pracovní sešity jen vlastní výroby
• práce s učebnicí a pracovními sešity
• pracovní sešity vlastní výroby
• trojročí • dvojročí (v dalším roce případně vznik trojročí)
• výuka AJ dle ŠVP školy • výuka AJ dle ŠVP školy
• uplatňování metody CLIL ve výuce plus využití metody Jolly Phonics – jak se rychle a zábavně naučit číst a psát díky fonetiky
• organizace výuky v blocích 2.5 až 3 hod. • organizace výuky částečně v blocích  a ve vyučovacích hodinách – 45 min
• přestávky bez zvonění
• organizaci výuky  v blocích dosáhneme od školního roku 2023/24, kdy se uvolní jeden celý pavilon na ZŠ Ukrajinské

Naše škola se ve spolupráci se spolkem Montessori Poruba, z.s. a za podpory městského obvodu Poruba připravuje na přijetí žáků do třídy s prvky Montessori. O tomto záměru vyšla informace v porubském zpravodaji. 

 

Pod tímto odkazem najdete video s dalšími informacemi.

 

 

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI