Běžné třídy

Představujeme Vám naši školu:

Hlavní linií je zaměření na jazykovou výuku. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy Protože osvojení alespoň jednoho cizího jazyka na komunikační úrovni je jedním z nejdůležitějších požadavků na moderní vzdělání, zavedli jsme pro žáky II. stupně výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím, která je realizována ve spolupráci s jazykovou školou Hello. Mladší mají možnost přihlásit do kroužku AJ, kde je výuka také vedena rodilým mluvčím.

Pro děti školní družiny, které jsou ohroženy případným školním neúspěchem v oblasti jazykové výuky, bude zřízen kroužek AJ, který vede pedagogický pracovník školy, ten  s dětmi zábavnou formou procvičuje učivo tohoto předmětu.

Od školního roku 2020/2021 spouštíme výuku některých školních předmětů v angličtině. Jedná se o metodu CLIL, kdy si žák osvojuje znalosti v obou předmětech současně.

Prezentace – podívejte se na vybavení a atmosféru školy.

Více informací o škole.

 Desatero pro rodiče – informace o tom, jak může do doby zahájení povinné školní docházky zákonný zástupce pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě první třídy, které budou naplněny maximálně celkem do počtu 48 žáků.

Hodnotící kritéria:

  • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 mělo odloženou povinnou školní docházku 4 body
  • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 nemělo odloženou povinnou školní docházku 3 body
  • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu žákem školy 2 body
  • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu 1 bod

Pravidla hodnocení:

Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 48 dětí. V minulosti naše škola přijala vždy všechny uchazeče. V případě rovnosti bodů na 48. a 49. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jakou má žádost na 48. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady a učitelky prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI