O naší škole

Prezentace školy

krátké video. 

Zaměření školy

Jsme základní škola s výukou podle ŠVP s názvem ŠKOLA PRO VŠECHNY
Hlavní linií je zaměření na jazykovou výuku

Výuka anglického jazyka od 1. třídy
Důraz na málopočetné skupiny (ve školním roce 2014/2015 je průměr ve skupině 11,9 žáků)
Výuka druhého cizího jazyka od 7. třídy s dotací 3 hodiny týdně (v současnosti nabízíme jazyk německý, jazyk ruský a jazyk španělský)
Moderní digitální jazyková laboratoř (jediná v Porubě) s obrovským množstvím výukových materiálů pro efektivní a atraktivní výuku
Projektové vyučování – konverzační týdny se zahraničními studenty
Využití druhé specializované jazykové učebny

Dále se zaměřujeme

Klademe důraz i na informační a komunikační technologie, zejména na praktické dovednosti uplatňované ve všech předmětech, získávání informací, tvorbu samostatných projektů za použití 15 interaktivních tabulí, 3 počítačových učeben, 20 tabletů atd.
ŠVP vyjadřuje spojení vzdělávání s praktickými životními zkušenostmi
Vycházíme z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru. Zohledňujeme požadavky rodičů a navazuje na tradice školy
Umožňujeme a hlavně nebráníme integraci handicapovaných žáků – tělesně postižených, žáků s poruchou autistického spektra (máme speciální třídy pro děti s dg. PAS)

 

Procházka školou

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI