Zápis do 1. tříd na školní rok 2017/2018

Zápis do 1. tříd se uskuteční ve dnech

 3. a 4. dubna 2017 vždy od 12 do 17 hod. 

(v přízemí pavilónu B), vstup bude označen.

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny tři první třídy, které budou naplněny maximálně celkem do počtu 75 žáků.

Průběh zápisu:

 • vyplnění zápisního lístku a žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, zaměstnanec školy zkontroluje údaje a zákonný zástupce oba dokumenty  podepíše
 • učitel orientačně  posoudí školní zralost dítěte na připravených zábavných stanovištích (max. 20 minut)
 • zákonný zástupce bude informován o výsledku zápisu a postupu, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji

Pokud se  nemůžete  v uvedeném termínu k zápisu dostavit, je možné domluvit si náhradní termín.

Desatero pro rodiče – informace o tom, jak může do doby zahájení povinné školní docházky zákonný zástupce pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

K zápisu s sebou přineste:

 • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
 • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky

Každé dítě obdrží u zápisu jedinečné číslo správního řízení, podle kterého zjistí na webových stránkách školy a na seznamu na úřední desce školy, zda bylo dítě přijato.  Rozhodnutí se rodičům nezasílá. Seznam bude zveřejněn po ukončení správního řízení.

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

Dokládá se:      

 • žádost o odklad,
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
 • doporučující posouzení  odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad a mají dvě příslušná doporučení, nebude se dítě přijímat, rodiče požádají o odklad, vyplní formulář žádosti o odklad, zápisní lístek se musí vypsat.
  Hodnotící kritéria:

 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2016 mělo odloženou povinnou školní docházku 4 body
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2016 nemělo odloženou povinnou školní docházku 3 body
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu (3. a 4.4.2017) žákem školy 2 bod
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu 1 bod

Pravidla hodnocení:
    Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 75 dětí. V minulosti naše škola přijala vždy všechny uchazeče.

   V případě rovnosti bodů na 75.  a 76. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jako má žádost na 75. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady a učitelky prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

 

 

 

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI