Speciální třídy

Termín osobních konzultací pro zápis do 1. třídy speciální

7. dubna 2021 od 14 do 17 hodin

pro děti s dg. PAS zřízené podle § 16, odst. 9 zákona 561/2004 Sb., školského zákona.

Podmínkou pro zařazení dítěte do speciální třídy je písemná žádost zákonného zástupce  a doporučení školského poradenského zařízení.

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena max. 1 třída a bude přijato maximálně 4 děti.

Hodnotící kritéria:

• zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2020 mělo odloženou povinnou školní docházku 4 body

• zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a nemělo odloženou povinnou školní docházku 3 body

• zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu (1. a 9.4.2021) žákem školy 2 bod

• zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu 1 bod

 Pravidla hodnocení:    

Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 4 dětí. V minulosti naše škola přijala vždy všechny uchazeče. V případě rovnosti bodů na 4. a 5. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jako má žádost na 5. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady a učitelky prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI