Speciální třídy – zápis

Termín osobních konzultací pro zápis do 1. třídy speciální

3. dubna 2024 od 14 do 17 hodin

pro děti s dg. PAS zřízené podle § 16, odst. 9 zákona 561/2004 Sb., školského zákona.

Podmínkou pro zařazení dítěte do speciální třídy je písemná žádost zákonného zástupce  a doporučení školského poradenského zařízení.

Ve školním roce 2024/2025 bude otevřena max. 1 třída a budou přijaty maximálně 4 děti. 

Kritéria přijetí do speciální třídy:

Do naplnění kapacity 4 žáků  přijímáme

  • Děti, které se zúčastnily motivační části a byla posouzena jejich školní připravenost – max. 15 bodů
  • doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do speciální třídy pro žáky s dg. PAS – max 10 bodů
  • Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem ZŠ Ukrajinská – max. 10 bodů

 

Celkem lze dosáhnout 35 bodů.

 Pravidla hodnocení:

Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání do speciálních tříd pro děti s dg. PAS budou přiděleny body podle výše uvedených hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy mohou být přijaty maximálně první 4 děti. V případě rovnosti bodů na 4. a 5. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jakou má žádost na 5. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady, a učitelky speciální třídy. Na losování budou přizváni emailem i zákonní zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI