Školní speciální pedagog

Speciální pedagog Mgr. Zuzana Lažková

Konzultace:

Pondělí­ 14:00 –  15:00 po předchozí domluvě

Středa  14:00 –  15:30 po předchozí domluvě

Konzultace lze dohodnout na tel. 596 965 640, popř. a e-mailu: spec.ped.ukrajinska@seznam.cz

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga:

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů-

 1. Depistážní činnosti
  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 2. Diagnostické a intervenční činnosti
  • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
  • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
  • Realizace intervenčních činností, tj.
   • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
   • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,
   • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),
   • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
   • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,
   • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
   • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
   • participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka – individuální provázení žáka,
   • konzultace s pracovníky specializovaných a dalších pracovišť.
 3. Metodické a koordinační činnosti
  • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
  • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
  • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.

 

 

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI