Otevřme autistům cestu k lidem a poznání

Grantový projekt číslo CZ 1.07/1.2.10/11.0005 v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu „Otevřme autistům cestu k lidem a poznání“

Informace o projektu

Naše škola získala v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  finanční prostředky na realizaci projektu „Otevřme  autistům cestu k lidem a poznání“.

Projekt je zaměřen na podporu integrace žáků s lékařskou diagnózou autismus do běžné školní výuky na II. stupni ZŠ vytvořením a implementací výukových programů pro speciální třídy PAS na I. stupni a jeho začleněním do stávajícího ŠVP.

Aktivity projektu si kladou za cíl umožnit žákům s diagnózou PAS lepší  socializaci a připravit je na jistější zařazení do podmínek každodenního života, jako jejich vrstevníky.

Garanci za odbornou náplň a vhodnost použitých metod pro tuto specifickou skupinu bude mít SPC pro klienty s PAS a vadami řeči, které je prestižním pracovištěm zabývajícím se integrací dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Hlavní aktivity projektu jsou orientovány na:

–          zpracování a implementaci výukových materiálů, pracovních listů a pomůcek pro interaktivní výuku s využitím ICT pomoci interaktivní tabule

–          zvýšení kompetencí pedagogů pro práci  s dětmi PAS

–          sdílení poznatků a zkušeností s rodiči , pedag. a veřejností.

Závěrečná konference

16.6.2011 byl závěrečnou konferencí ukončen celý projekt.  V dopoledních hodinách probíhaly praktické ukázky práce s interaktivní tabulí u dětí s PAS. Na závěr každé praktické ukázky se uskutečnil workshop. Těchto ukázkových hodin a workshopů se zúčastnili  pozvaní speciální pedagogové, odborná veřejnost, rodiče dětí s dg. PAS.

Ve 13 hodin proběhla speciální ukázková hodina pro zástupce partnera.

Od 16 hodin probíhala závěrečná konference v reprezentativních  prostorách nové auly VŠB, kde byly předvedeny prezentace o projektu a jeho výstupech. Celkem bylo vytvořeno 338 výukových hodin a  soubor 12  metodik, které byly účastníkům  konference v závěru předány. 

   [nggallery id=355]

Ukázkové hodiny pro rodiče

S prací na interaktivní tabuli v dalších předmětech  se mohli seznámit rodiče žáků 1. B a 2. C na ukázkové hodině dne 22. 3. 2011.

  [nggallery id=315]

21. 12. 2010 se uskutečnila ukázková hodina pro rodiče tentokrát v 1. B. Děti předvedly, jak pracují na interaktivní tabuli, do výuky se mohli zapojit i rodiče.

[nggallery id=292]

9. 12. 2010 proběhla ukázková hodina pro rodiče. Děti rodičům  předvedly ukázky ze dvou předmětů – ČaJS a ČJ.

[nggallery id=286]

WORKSHOP

Dne  19. května 2010 se uskutečnil na naší škole workshop pro speciální pedagogy a odbornou veřejnost, na  němž pedagogové školy  prezentovatovali  své zkušenosti s výukou a integrací žáků s PAS v základní škole.

Snímek 004

 

Dny handicapu  

Naše škola  se společně s partnerem  zapojila prezentací projektu do programu konference zabývající se problematikou podpory vzdělávání dětí s PAS v rámci Dnů handicapu, které se konají pod záštitou primátora města Ostravy Ing. Petra Kajnara a uskutečnily se ve dnech 5. – 11. října 2009.

 [nggallery id=148]

Letošní 17. ročník byl celý zaměřen na autismus. Cenné rady a zkušenosti ochotně předávali kolegové z Francie, Itálie a Polska. Semináře a workshopy se zaobíraly tématikou školské legislativy, pracovního uplatnění, možnostmi vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. K dané problematice se vyjádřila  speciální pedagožka, psycholog i zástupce ministerstva školství. Naše škola se ve svém příspěvku věnovala problematice integrace žáků s PAS do klasické ZŠ a zlepšení jejich pracovního prostředí pomocí prostředků získaných z grantu ESF.

Program

Více informací: www.asociacetrigon.eu

Slavnostní zahájení projektu a otevření nové multimediální učebny se uskutečnilo  18. března 2009

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republíky.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI