Multimédia na Ukrajinské – EU peníze školám

 

 

 

Od 1. 9. 2012 je naše škola zapojena do projektu EU peníze školám  s názvem

Multimédia na Ukrajinské

Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.3759

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

 

Vytvořené digitální učební materiály 

Všechny hodiny jsou  zpracované ve Smart Notebooku (poskytneme na požádání).

 

1.  šablona  (60 DUM) – 1. Stupeň – Český jazyk a jazyková komunikace

 1. Sada – Tematická oblast  – český jazyk – 1.r.
  1. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.1 – hlásky
  2. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.2 – slabiky
  3. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.3 – slabiky
  4. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.4 – nácvik čtení slabik a vět
  5. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.5 – slabiky, hlásky, věty
  6. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.6 – písmena, slova, věty
  7. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.7 – skládání slov ze slabik
  8. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.8 – slabiky, slova, věty
  9. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.9 – slabiky, slova, věty
  10. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.10 – slabiky, slova, věty
  11. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.11 – slabiky, slova, věty
  12. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.12 – dopňování, slova, věty
  13. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.13 – krátké věty, dopňování slov
  14. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.14 – krátké věty, dopňování slov
  15. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.15 – krátké věty, dopňování slov
  16. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.16 – krátké věty, dopňování slov
  17. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.17 – krátké věty, dopňování slov
  18. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.18 – krátké věty, dopňování slov
  19. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.19 – krátké texty, doplňování slov
  20. VY_32_Inovace_ČJ.1.1.1.20 – krátké texty, doplňování slov

2. Sada – Tematická oblast – český jazyk – 4.r.

 1. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.1 – vyjmenovaná slova po b
 2. VY_32_Inovace Čj.4.1.2.2 – vyjmenovaná slova po l
 3. VY_32_Inovace Čj.4.1.2.3 – vyjmenovaná slova po m
 4. VY_32_Inovace Čj.4.1.2.4 – vyjmenovaná slova po p
 5. VY_32_Inovace Čj.4.1.2.5 – vyjmenovaná slova po s
 6. VY_32_Inovace Čj.4.1.2.6 – vyjmenovaná slova po v
 7. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.7 – slovní druhy – opakování
 8. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.8 – podstatná jména – rod a číslo
 9. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.9 – podstatná jména – pád
 10. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.10 -podstatná jména rodu středního – vzory
 11. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.11 – podstatná jména rodu ženského – vzory
 12. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.12 – podstatná jména rodu mužského – vzory
 13. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.13 – podstatná jména – souhrnné opakování
 14. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.14 – slovesa – přítomný čas
 15. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.15 – slovesa – minulý čas
 16. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.16 – slovesa – budoucí čas
 17. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.17 – slovesa – časování – opakování učiva
 18. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.18 – věta jednoduchá a souvětí
 19. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.19 – podmět a přísudek
 20. VY_32_Inovace_Čj.4.1.2.20 – shoda podmětu s přísudkem

3. Sada – Tematická oblast – český jazyk – 5.r.

 1. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.1.Tvoření slov – odvozování
 2. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.2 – Zdvojené souhlásky
 3. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.3 – Přídavná jména odvozená příponou -ský
 4. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.4 – Předpony s-, z-, vz-
 5. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.5 – Předložky s, z
 6. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.6 – Skupiny bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně
 7. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.7 – Slovní druhy
 8. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.8 – Podstatná jména (úvod, pád)
 9. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.9 – Podstatná jména (číslo, rod)
 10. VY_32_Inovace_čj.5.1.3.10 – Skloňování podstatných jmen
 11. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.11- Přídavná jména
 12. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.12- Skloňování přídavných jmen tvrdých.
 13. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.13-Skloňování přídavných jmen měkkých
 14. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.14-Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích
 15. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.15-Slovesa
 16. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.16-Skloňování zájmen já, ty, se
 17. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.17-Skloňování zájmen my, vy, on, ona, ono
 18. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.18-Číslovky
 19. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.19-Shoda přísudku s podmětem
 20. VY_32_Inovace_ČJ.5.1.3.20-Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

2. šablona (60 DUM) – 1. Stupeň – Člověk a jeho svět

 1. Sada – Tematická oblast  – člověk a jeho svět 1.a 2.r.
  1. VY_32_Inovace_ČaJS.1.2.1.1 Dopravní výchova
  2. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.2 Les
  3. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.3 Lidé a čas
  4. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.4 Lidské tělo
  5. VY_32_Inovace_ČaJS.1.2.1.5 Ovoce a zelenina 1.ročník
  6. VY_32_Inovace_ČaJS.1.2.1.6 Roční období  1.ročník
  7. VY_32_Inovace_ČaJS.1.2.1.7 Týden a rok  1.ročník
  8. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.8 Týden a rok
  9. VY_32_Inovace_ČaJS.1.2.1.9 Hospodářská zvířata
  10. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.10 Zelenina
  11. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.11 Jak třídit odpad
  12. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.12 Povolání a profese
  13. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.13 Nemoc a úraz
  14. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.14 Potraviny a výživa
  15. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.15 Naše vlast
  16. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.16 Jaro
  17. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.17 Moje rodina
  18. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.18 Dřeviny
  19. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.19 Louka
  20. VY_32_Inovace_ČaJS.2.2.1.20 U vody

2. Sada – Tematická oblast – vlastivěda 4. a 5.r.

 1. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.1 Světové strany na mapě
 2. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.2 Města ČR
 3. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.3 ČR – demokratický stát
 4. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.4 Členění ČR
 5. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.5 Obyvatelstvo ČR
 6. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.6 Povrch ČR
 7. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.7 Vodní toky a plochy
 8. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.8 Počasí a podnebí ČR
 9. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.9 Půda a zemědělství ČR
 10. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.4.2.2.10 Nerostné suroviny a růmysl ČR
 11. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.11 Naše modrá planeta
 12. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.12 Evropa – poloha a pohoří
 13. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.13 Živočichové a rostliny v různých oblastech
 14. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.14 ČR – co už vím
 15. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.15 ĆR – kraje
 16. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.16 ČR jako součást Evropy
 17. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.17 Slovensko náš nejbližší soused
 18. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.18 Polsko – náš severní soused
 19. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.19 Německo – nejsilnější stát Evropy
 20. VY_32_Inovace_ČaJS/Vl.5.2.2.20 Rakousko – náš jižní soused

3. Sada – Tematická oblast – přírodověda 4. a 5.r.

 1. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.1-Živočichové v lese
 2. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.2-Rostliny na louce
 3. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.3-Živočichové na louce.
 4. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.4-Živočichové na poli
 5. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.5-Rostliny vod a bažin
 6. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.6-Živočichové vod a bažin
 7. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.7-Jaro v přírodě
 8. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.8-Neživá příroda
 9. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.9.-Význam rostlin pro člověka
 10. VY_32_Inovace_ČaJS.4.2.3.10-Význam živočichů pro člověka
 11. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.11-Třídění organismů
 12. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.12-Mikroorganismy
 13. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.13-Houby
 14. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.14-Rostliny
 15. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.15-Živočichové
 16. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.16-Kostra
 17. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.17-Svalstvo
 18. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.18-Kůže
 19. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.19-Dýchací soustava
 20. VY_32_Inovace_ČaJS.5.2.3.20-Cévní soustava

3. šablona (60 DUM) – 1. Stupeň – Všeobecně vzdělávací předměty 1.-5. r.

 1. Sada – Tematická oblast  – matematika 4.r.
  1. VY_32_Inovace_M.4.3.1.1 -Čtyřciferná čísla
  2. VY_32_Inovace_M.4.3.1.2  -Porovnávání čtyřciferných čísel
  3. VY_32_Inovace_M.4.3.1.3  -Zaokrouhlování čísel
  4. VY_32_Inovace_M.4.3.1.4  -Sčítání čtyřciferných čísel.
  5. VY_32_Inovace_M.4.3.1.5  – Slovní úlohy na sčítání do 10 000
  6. VY_32_Inovace_M.4.3.1.6  -Odčítání čtyřciferných čísel
  7. VY_32_Inovace_M.4.3.1.7  – Písemné násobení do 10 000
  8. VY_32_Inovace_M.4.3.1.8  -Slovní úlohy na násobení do 10 000
  9. VY_32_Inovace_M.4.3.1.9  -Dělení se zbytkem
  10. VY_32_Inovace_M.4.3.1.10 – Slovní úlohy na dělení
  11. VY_32_Inovace_M.4.3.1.11 – čísla větší než 10 000
  12. VY_32_Inovace_M.4.3.1.12 – sčítání čísel větších než 10 000.
  13. VY_32_Inovace_M.4.3.1.13 -Převody jednotek I.
  14. VY_32_Inovace_M.4.3.1.14 – Převody jednotek II
  15. VY_32_Inovace_M.4.3.1.15 římské číslice
  16. VY_32_Inovace_M.4.3.1.16 -Slovní úlohy na převod jednotek.
  17. VY_32_Inovace_M.4.3.1.17 – Násobení trojciferných čísel
  18. VY_32_Inovace_M.4.3.1.18 – Geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník
  19. VY_32_Inovace_M.4.3.1.19 – Obvody a obsahy geometrických tvarů
  20. VY_32_Inovace_M.4.3.1.20 – Sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000

2. Sada – Tematická oblast – matematika 1.r.

 1. VY_32_Inovace_M.1.3.2.1 seznámení s číslicemi 1-5
 2. VY_32_Inovace_1.3.2.2 pravolevá orientace
 3. VY_32_Inovace_1.3.2.3 seznámení s geometrickými tvary
 4. VY_32_Inovace_1.3.2.4 rozklad číslice 5 a sčítání do 5
 5. VY_32_Inovace_1.3.2.5 počítání v oboru 0-5
 6. VY_32_Inovace_1.3.2.6 seznámení s číslicí 6
 7. VY_32_Inovace_1.3.2.7 seznámení s číslicí 7
 8. VY_32_Inovace_1.3.2.8 početní operace sčítání 0-7
 9. VY_32_Inovace_1.3.2.9 sčítání a odčítání v oboru 0-8
 10. VY_32_Inovace_1.3.2.10 seznámení s číslicí 9
 11. VY_32_Inovace_1.3.2.11 sčítání a dčítání do 9
 12. VY_32_Inovace_1.3.2.12 čtvercová sít a geometrické útvary
 13. VY_32_Inovace_1.3.2.13 vyvození 11-15
 14. VY_32_Inovace_1.3.2.14 sčítání v oboru 0-15.
 15. VY_32_Inovace_1.3.2.15 geometrické útvary
 16. VY_32_Inovace_1.3.2.16 geometrická tělesa
 17. VY_32_Inovace_1.3.2.17 odčítání v oboru 0-15
 18. VY_32_Inovace_1.3.2.18 vyvození 16-20
 19. VY_32_Inovace_1.3.2.19 sčítání do 20
 20. VY_32_Inovace_M.1.3.2.20 sčítání, odčítání v oboru 0-20

3. Sada – Tematická oblast  – hudební výchova 1.-5.r.

 

 1. VY_32_Inovace_HV.1.3.3.1 Zvuky
 2. VY_32_Inovace_HV.1.3.3.2 Začínáme s notami
 3. VY_32_Inovace_HV.1.3.3.3 Malované písničky
 4. VY_32_Inovace_HV.1.3.3.4 Šel zahradník do zahrady
 5. VY_32_Inovace_HV.2.3.3.5 Hrátky s takty
 6. VY_32_Inovace_HV.2.3.3.6 Pásla ovečky
 7. VY_32_Inovace_HV.2.3.3.7 Zvuky a tóny
 8. VY_32_Inovace_HV.2.3.3.8 Poznej noty
 9. VY_32_Inovace_HV.3.3.3.9 Takt,taktová čára
 10. VY_32_Inovace_HV.3.3.3.10 Já jsem muzikant
 11. VY_32_Inovace_HV.3.3.3.11 Skupiny hudebních nástrojů
 12. VY_32_Inovace_HV.3.3.3.12 Opakování hudebních pojmů
 13. VY_32_Inovace_HV.4.3.3.13 Hrajeme si s takty
 14. VY_32_Inovace_HV.4.3.3.14 Hudební hrátky
 15. VY_32_Inovace_HV.4.3.3.15 Ten chlumecký zámek
 16. VY_32_Inovace_HV.4.3.3.16 Píseň Abeceda.
 17. VY_32_Inovace_HV5.3.3.17 Píseň Chajda malá
 18. VY_32_Inovace_HV.5.3.3.18  Bedřich Smetana
 19. VY_32_Inovace_HV.5.3.3.19 Život a dílo A.Dvořáka
 20. VY_32_Inovace_HV.5.3.3.20 Nástroje symfonického orchestru

4. šablona (60 DUM) – Všeobecně vzdělávací předměty 6.-7. r.

Sada – Tematická oblast  – dějepis  6.-7. r.

 1. VY_32_Inovace_D.6.4.1.1 – Neolitická revoluce
 2. VY_32_Inovace_D.6.4.1.2 – Pravěk v českých zemích
 3. VY_32_Inovace_D.6.4.1.3 – Keltové.
 4. VY_32_Inovace_D.6.4.1.4 – Germáni
 5. VY_32_Inovace_D.6.4.1.5 – Slované
 6. VY_32_Inovace_D.6.4.1.6 – Úvod do starověku
 7. VY_32_Inovace_D.6.4.1.7 – Mezopotámie
 8. VY_32_Inovace_D.6.4.1.8 – Starověký Egypt
 9. VY_32_Inovace_D.6.4.1.9 – Starověké Řecko
 10. VY_32_Inovace_D.6.4.1.10 – Starověké Řecko II.
 11. VY_32_Inovace_D.7.4.1.11 – Arabové
 12. VY_32_Inovace_D.7.4.1.12 – Vikingové
 13. VY_32_Inovace_D.7.4.1.13 – Kyjevská Rus
 14. VY_32_Inovace_D.7.4.1.14 – Sámova říše
 15. VY_32_Inovace_D.7.4.1.15 – Velká Morava.
 16. VY_32_Inovace_D.7.4.1.16 – Středověká vesnice
 17. VY_32_Inovace_D.7.4.1.17 – Středověké město
 18. VY_32_Inovace_D.7.4.1.18 – Válka růží
 19. VY_32_Inovace_D.7.4.1.19 – Papežské schizma
 20. VY_32_Inovace_D.7.4.1.20 – Zámořské objevy

2. Sada – Tematická oblast  – přírodopis  6.-7. r.

 1. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.1-Ostnokožci
 2. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.2-Projevy života
 3. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.3-Vztahy mezi organismy
 4. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.4-Zkoumání přírody
 5. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.5-Buňka
 6. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.6-Typy buněk
 7. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.7.-Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy
 8. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.8-Viry
 9. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.9-Houby
 10. VY_32_Inovace_PŘ.6.4.2.10-Žahavci
 11. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.11-Obojživelníci
 12. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.12-Želvy
 13. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.13-Krokodýli
 14. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.14-Ještěři
 15. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.15-Botanika
 16. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.16-Ryby
 17. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.17-Dělení ryb
 18. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.18-Hadi
 19. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.19-Ptáci
 20. VY_32_Inovace_PŘ.7.4.2.20-Ptáci břehů tekoucích vod

3. Sada – Tematická oblast – zeměpis  6.-7. r.

 1. VY_32_Inovace_Z.6.4.3.1-Planeta Země
 2. VY_32_Inovace_Z.6.4.3.2-Sluneční soustava
 3. VY_32_Inovace_Z.6.4.3.3-Trvaní dne a noc
 4. VY_32_Inovace_Z.6.4.3.4-Zeměpisná síť
 5. VY_32_Inovace_Z.6.4.3.5-Čas ve světě
 6. VY_32_Inovace_Z.6.4.3.6-Sopečná činnost
 7. VY_32_Inovace_Z.6.4.3.7-Hydrosféra
 8. VY_32_Inovace_z.6.4.3.8-Tropické deštné pralesy
 9. VY_32_Inovace_z.6.4.3.9-Savany
 10. VY_32_Inovace_z.6.4.3.10-Afrika
 11. VY_32_Inovace_Z.7.4.3.11-Amerika.
 12. VY_32_Inovace_Z.7.4.3.12-USA zajímavosti
 13. VY_32_Inovace_Z.7.4.3.13-Brazílie
 14. VY_32_Inovace_Z.7.4.3.14-Latinská Amerika
 15. VY_32_Inovace_Z.7.4.3.15-Asie
 16. VY_32_Inovace_Z.7.4.3.16-Asie opakování
 17. VY_32_Inovace_Z.7.4.3.17-Severní Evropa
 18. VY_32_Inovace_Z.7.4.3.18-Západní Evropa
 19. VY_32_Inovace_z.7.4.3.19-Německo
 20. VY_32_Inovace_z.7.4.3.20-Evropa

5. šablona (60 DUM) – Všeobecně vzdělávací předměty 8.-9. r.

Sada – Tematická oblast  – dějepis 8.-9.r.

 1. VY_32_Inovace_D.8.5.1.1 – Romantismus
 2. VY_32_Inovace_D.8.5.1.2 – Rok 1848
 3. VY_32_Inovace_D.8.5.1.3 – Emancipace žen
 4. VY_32_Inovace_D.8.5.1.4 – Vynálezci a objevitelé
 5. VY_32_Inovace_D.8.5.1.5 – Imperialismus a kolonialismus
 6. VY_32_Inovace_D.8.5.1.6 – Sjednocení Německa, Itálie
 7. VY_32_Inovace_D.8.5.1.7 – AZ KVÍZ Rusko za prvních Romanovců
 8. VY_32_Inovace_D.8.5.1.8 – Americká občanská válka
 9. VY_32_Inovace_D.8.5.1.9 – Židé v českých zemích v 19. století
 10. VY_32_Inovace_D.8.5.1.10 – TGM
 11. VY_32_Inovace_D.9.5.1.11. – Vznik ČSR
 12. VY_32_Inovace_D.9.5.1.12 – Rozbití ČSR
 13. VY_32_Inovace_D.9.5.1.13 – AZ KVÍZ Československo v l. 1918-1938
 14. VY_32_Inovace_D.9.5.1.14 – Československo za II. světové války
 15. VY_32_Inovace_D.9.5.1.15 – ČSR po II. světové válce
 16. VY_32_Inovace_D.9.5.1.16 – Komunistický převrat
 17. VY_32_Inovace_D.9.5.1.17 – Politické procesy 50. let 20. Století
 18. VY_32_Inovace_D.9.5.1.18 – Pražské jaro
 19. VY_32_Inovace_D.9.5.1.19 – Normalizace
 20. VY_32_Inovace_D.9.5.1.20- Sametová revoluce

Sada – Tematická oblast  – přírodopis 8.-9.r.

 1. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.1-Lidská plemena
 2. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.2-Dýchací soustava
 3. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.3-Trávicí soustava
 4. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.4-Živiny
 5. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.5-Energetická rovnováha
 6. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.6-Kůže
 7. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.7-Nervová soustava I
 8. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.8-Nervová soustava II.
 9. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.9-Sluch
 10. VY_32_Inovace_PŘ.8.5.2.10-Zrak
 11. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.11-Geologie
 12. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.12-Minerály
 13. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.13-Vznik minerálů
 14. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.14-Prvky
 15. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.15-Sulfidy
 16. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.16-Oxidy I.
 17. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.17-Oxidy II.
 18. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.18-Vyvřelé horniny
 19. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.19-Přeměněné horniny
 20. VY_32_Inovace_PŘ.9.5.2.20-Usazené horniny

Sada – Tematická oblast  – zeměpis 8.-9.r.

 1. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.1-Základní údaje ČR
 2. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.2-Vodstvo ČR
 3. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.3-Praha
 4. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.4-Organizace státu
 5. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.5-Středočeský kraj
 6. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.6-Jihočeský kraj
 7. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.7-Plzeňský kraj.
 8. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.8-Vysočina
 9. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.9-Jihomoravský kraj
 10. VY_32_Inovace_Z.8.5.3.10-Olomoucký kraj
 11. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.11-Obyvatelstvo
 12. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.12-Zemědělství.
 13. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.13-Průmysl
 14. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.14-Doprava
 15. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.15-Státní zřízení
 16. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.16-Správní členění.
 17. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.17-Nové státy
 18. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.18-Mezinárodní organizace
 19. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.19-Ohniska napětí
 20. VY_32_Inovace_Z.9.5.3.20-Kácení tropických pralesů

6. šablona  (60 DUM) – Jazyk a jazyková komunikace

Sada – Tematická oblast  – německý jazyk 7.r.

 1. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.1 – Ich heiße, ich bin…
 2. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.2 – Zahlen
 3. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.3 – Erste Wörter
 4. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.4 – Ich wohne in, ich komme aus
 5. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.5 – Farben
 6. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.6 – Possessiv
 7. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.7 – Das ABC
 8. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.8 – Die Familie
 9. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.9 – Adjektive
 10. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.10 – In der Schule
 11. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.11 – Wochentage
 12. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.12 – Europa
 13. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.13 – Fragepronomina
 14. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.14 – Die Uhrzeit
 15. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.15 – Substantive
 16. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.16 – Hobbys
 17. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.17 – Verben
 18. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.18 – Jahreszeiten und Monate
 19. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.19 – In den Ferien
 20. VY_32_Inovace_NJ.7.6.1.20 – Die Tiere

Sada – Tematická oblast – německý jazyk 8.r.

 1. VY_32_Inovace_NJ. 8.6.2.1 – Rad fahren, Ski laufen
 2. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.2 – Lesen, fernsehen
 3. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.3 – Präpositionen I
 4. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.4 – Possessivpronomina
 5. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.5 – Substantive
 6. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.6 – Präpositionen II.
 7. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.7 – Mein Tagesprogramm
 8. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.8 – Verben
 9. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.9 – Modalverben
 10. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.10 – Personalpronomina
 11. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.11 – Kleidung
 12. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.12 – Meine  Woche
 13. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.13 – Ostern
 14. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.14 – Deutschland, Berlin
 15. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.15 – Österreich, Wien
 16. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.16 – Essen und Trinken
 17. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.17 – Die Steigerung der Adjektive
 18. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.18 – Tschechien, Prag
 19. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.19 – Zahlen
 20. VY_32_Inovace_NJ.8.6.2.20 – Ferienpläne

Sada – Tematická oblast – německý jazyk 9.r.

  1. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.1 – Der Imperativ
  2. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.2 – Beim Arzt
  3. VY_32_Inovace_NJ-9.6.3.3 – Reisen, Autokennzeichen
  4. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.4 – Körperteile
  5. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.5 – Ordinalzahlen
  6. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.6 – Trennbare Verben
  7. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.7 – Temporale Fragewörter
  8. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.8 – Freizeit, Hobbys
  9. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.9 – Reflexive Verben
  10. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.10 – Der Satz, die Satzverbindung
  11. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.11 – Das Subjekt man
  12. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.12 – In der Stadt
  13. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.13 – Grimms Märchen
  14. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.14 – Hatte, war
  15. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.15 – Das Wetter
  16. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.16 – Feiertage
  17. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.17 – Die Wortfolge
  18. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.18 – Ferien und Aktivitäten
  19. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.19 – Die Schweiz
  20. VY_32_Inovace_NJ.9.6.3.20 – Perfektum

7. šablona (60 DUM) – Jazyk a jazyková komunikace

 1. Sada – Tematická oblast – anglický jazyk 6.r. I
  1. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.1 – Personal Information
  2. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.2 – Daily Routine
  3. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.3 – Present Simple
  4. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.4 – Ordinal Numbers
  5. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.5 – Present Continuous, Animals
  6. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.6 – Adjectives
  7. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.7 – Can, Can´t
  8. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.8 – Must, Have to
  9. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.9 – Past Simple
  10. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.10 – Months and Dates
  11. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.11 Present simple and present continuous
  12. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.12 Object pronouns
  13. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.13 Present continuous
  14. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.14 Animals
  15. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.15 Past simple – to be
  16. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.16 Prepositions
  17. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.17-Food
  18. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.18-Quantifiers
  19. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.19-Past simple – questions and negative sentences.
  20. VY_32_Inovace_AJ.6.7.1.20-Present continuous-summary

2. Sada – Tematická oblast – anglický jazyk 6.r. II

 1. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.1 – Noun + be + noun
 2. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.2 – Noun + adjective
 3. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.3 – Be + a location
 4. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.4 – Using have and possessive adj
 5. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.5 – Simple present tense I – daily habits
 6. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.6 – Simple present tense II – frequency adverbs
 7. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.7 – Simple present – negative
 8. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.8 – Simple present – questions
 9. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.9 – Simple present – information questions
 10. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.10 – Time and weather
 11. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.11 – Nouns – subjects and objects
 12. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.12 – Subject and object pronouns
 13. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.13 – Possessive nouns, adjectives and pronouns
 14. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.14 – Nouns – singular and plural
 15. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.15 – Nouns – count and noncount
 16. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.16 – Measurements with noncount nouns
 17. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.17 – Indirect object 1
 18. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.18 – Indirect object 2
 19. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.19 – Word order of adjectives
 20. VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.20 – Expressions of quantity

3. sada – Tematická oblast  – anglický jazyk 7.r. I

 1. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.1 – Making comparisons
 2. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.2 – The comparative
 3. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.3 – Using as…as, less, but.
 4. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.4 – The superlative
 5. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.5 – Making comparisons with adverbs
 6. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.6 – Ability – using can
 7. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.7 – Using could
 8. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.8 – Noun clauses 1
 9. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.9 – Noun clauses 2.
 10. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.10 – Polite questions
 11. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.11 Adverbs 1
 12. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.12 Scotland
 13. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.13 Be going to
 14. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.14 budoucí.čas.will
 15. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.15-Will- summary
 16. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.16-Invitations and making arrangements
 17. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.17-Adverbs
 18. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.18-Be supposed to
 19. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.19-Telephone conversations
 20. VY_32_Inovace_AJ.7.7.3.20-My family

8. šablona  (60 DUM) – Jazyk a jazyková komunikace

Sada – Tematická oblast  – anglický jazyk 7.r. II

 1. Vy_32_Inovace_Aj.7.8.1.1-Over the map of Great Britain
 2. Vy_32_Inovace_Aj.7.8.1.2-Going to
 3. Vy_32_Inovace_Aj.7.8.1.3-Film
 4. Vy_32_Inovace_Aj.7.8.1.4-Have to
 5. Vy_32_Inovace_Aj.7.8.1.5-The weather and the seasons
 6. Vy_32_Inovace_Aj.7.8.1.6-Aesop fables
 7. Vy_32_Inovace_Aj.7.8.1.7-Past simple
 8. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.8 – Adjectives
 9. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.9 – Comparatives pro 7. ročník
 10. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.10 – Superlatives
 11. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.11 – Future time – be going to
 12. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.12 – Future time – will
 13. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.13 – The USA I.
 14. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.14 – The USA II
 15. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.15 – Asking questions I.
 16. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.16 – Asking questions II.
 17. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.17 – Questions with what
 18. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.18 – Questions with which and whose
 19. VY_32_Inovace­_Aj.7.8.1.19 – Questions with how
 20. VY_32_Inovace_AJ.7.8.1.20 – Gerunds and infinitives

Sada – Tematická oblast  – anglický jazyk 8.r.

 1. Vy_32_Inovace_Aj.8.8.2.1-Past continuous
 2. Vy_32_Inovace_Aj.8.8.2.2-Indefinite pronouns and compound adverbs
 3. Vy_32_Inovace_Aj.8.8.2.3-London
 4. Vy_32_Inovace_Aj.8.8.2.4-Directions
 5. Vy_32_Inovace_Aj.8.8.2.5-English adjectives-ed.ing
 6. Vy_32_Inovace_Aj.8.8.2.6-Present perfect 1
 7. Vy_32_Inovace_Aj.8.8.2.7-Present perfect and Past simple
 8. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.8 – Past continuous  tense 1.
 9. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.9 – Past continuous tense  2
 10. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.10 – Simple past tense 1
 11. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.11 – Simple past tense 2
 12. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.12 – Present perfect simple  I.
 13. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.13 – Present perfect simple 2
 14. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.14 – Modals – necessity
 15. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.15 – Modals – giving advice
 16. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.16 – Expressig ability and possibility
 17. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.17 – Phrasal verbs 1
 18. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.18 – Phrasal verbs 2.
 19. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.19 -Be + past participle 1
 20. VY_32_Inovace_AJ.8.8.2.20 -Be + past participle 2

Sada – Tematická oblast  – anglický jazyk 9.r.

 1. Vy_32_Inovace_Aj.9.8.3.1-Present simple and present continuous
 2. Vy_32_Inovace_Aj.9.8.3.2-Present perfect since,for
 3. Vy_32_Inovace_Aj.9.8.3.3 At the doctor´s
 4. Vy_32_Inovace_Aj.9.8.3.4-Passive voice 1
 5. Vy_32_Inovace_Aj.9.8.3.5-Australia
 6. Vy_32_Inovace_Aj.9.8.3.6-Famous people
 7. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.7 – Simple present tense 1
 8. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.8 – Simple present tense 2
 9. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.9 – Present continuous tense 1
 10. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.10 – Present continuous tense 2
 11. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.11 – Comparatives pro 9. Ročník
 12. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.12 – Body and health
 13. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.13 – First aid – shock
 14. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.14 – First aid – fractures
 15. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.15 – Passive sentences 1
 16. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.16 – Passive sentences 2
 17. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.17 – Passive sentences 3
 18. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.18 – Famous people – Albert Einstein
 19. VY_32_Inovace_AJ.9.8.3.19 – Famous people – Barack Obama
 20. VY_32_Inovace_Aj.9.8.3.20 – Past Perfect tense

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná zakázka „Komplexní dodávka – IT vybavení pro projekt na ZŠ Ukrajinská

Výzva

Příloha

Výsledek výzvy

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI