Zápis do 1. tříd

1. DUBNA 2020 OD 12 DO 18 HOD.

2. DUBNA 2020 OD 12 DO 17 HOD.

Představujeme Vám naši školu:

Hlavní linií je zaměření na jazykovou výuku. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy Protože osvojení alespoň jednoho cizího jazyka na komunikační úrovni je jedním z nejdůležitějších požadavků na moderní vzdělání, zavedli jsme pro žáky II. stupně výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím, která je realizována ve spolupráci s jazykovou školou Hello. Mladší mají možnost přihlásit do kroužku AJ, kde je výuka také vedena rodilým mluvčím.

Pro děti školní družiny, které jsou ohroženy případným školním neúspěchem v oblasti jazykové výuky, bude zřízen kroužek AJ, který vede pedagogický pracovník školy, ten  s dětmi zábavnou formou procvičuje učivo tohoto předmětu.

Od školního roku 2020/2021 spouštíme výuku některých školních předmětů v angličtině. Jedná se o metodu CLIL, kdy si žák osvojuje znalosti v obou předmětech současně.

Prezentace – podívejte se na vybavení a atmosféru školy.

Více informací o škole.

Před zápisem se můžete přijít podívat do školy během dne otevřených dveří 11. března 2020.

Podrobné informace k zápisu 

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě první třídy, které budou naplněny maximálně celkem do počtu 48 žáků.

Průběh zápisu:

 • vyplnění zápisního lístku a žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, zaměstnanec školy zkontroluje údaje a zákonný zástupce oba dokumenty podepíše
 • učitel orientačně posoudí školní zralost dítěte na připravených zábavných stanovištích (max. 20 minut)
 • zákonný zástupce bude informován o výsledku zápisu a postupu, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Pokud se nemůžete v uvedeném termínu k zápisu dostavit, je možné domluvit si náhradní termín.

 Desatero pro rodiče – informace o tom, jak může do doby zahájení povinné školní docházky zákonný zástupce pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

K zápisu s sebou přineste:

 • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
 • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky

 Každé dítě obdrží u zápisu jedinečné číslo správního řízení, podle kterého zjistí na webových stránkách školy a na seznamu na úřední desce školy, zda bylo dítě přijato. Rozhodnutí se rodičům nezasílá. Seznam bude zveřejněn nejpozději do 8. 4. 2020.

Odklad školní docházky:

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

Dokládá se:

 • žádost o odklad,
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení, 
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad a mají dvě příslušná doporučení, nebude se dítě přijímat, rodiče požádají o odklad, vyplní formulář žádosti o odklad, zápisní lístek se musí vypsat.

Hodnotící kritéria:

 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 mělo odloženou povinnou školní docházku 4 body
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2019 nemělo odloženou povinnou školní docházku 3 body
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu žákem školy 2 body
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu 1 bod

Pravidla hodnocení:

Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 75 dětí. V minulosti naše škola přijala vždy všechny uchazeče. V případě rovnosti bodů na 48. a 49. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jako má žádost na 48. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady a učitelky prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / HELP DESK / CHILLI